Zunanja razsvetljava

Zunanja cestna razsvetljava

Izvedba zunanje razsvetljave zajema naslednje aktivnosti:

 1. Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev, kar pomeni dokumentacija kje in kako se bo postavila javna razsvetljava (IZP)
 2. Izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
 3. Izdelavo projektne dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) s pripravo dokumentacije za javno naročanje.
 4. Izvedbo dobave svetilk, kandelabrov, temeljev,  kablov in druge opreme ter izvedbo gradbenih in elektro del z vodjem del na gradbišču skupaj z elektro meritvami in svetlobno tehničnimi meritvami.
 5. Izdelavo projektne dokumentacijo izvedenih del (PID) z dokazilom o zanesljivosti objekta (DZO).

Izvajamo dela po posameznem segmentu ali prevzamemo izvedo na ključ.

Reference: MOPtuj, Ormož, Hajdina, Slovenska Bistrica

V občini Ormož smo koncesionar za vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture (GJI) javne razsvetljave od leta 2017.

Zunanja razsvetljava športnih objektov

Izvajamo projekte osvetlitve športnih objektov na ključ, kar pomeni, da za investitorja izdelamo projektno dokumentacijo, dobavo opreme ter vgradnjo opreme ter izvedbo elektro in svetlobno tehničnih meritev:

Specialisti smo za naslednja področja: Velika nogometna igrišča, mala nogometna igrišča, igrišča za tenis, igrišča za odbojko na mivki

Reference: Nogometno igrišče Hajdina, Hajdoše, Ptuj, Ormož. Malo nogometno igrišče Kicar, Cvetkovci, Grajena, Ormož,  Tenis igrišče Hajdina, Igrišče za odbojko na mivki ŠRC Pleterje.

Notranja razsvetljava

Proizvodnjih in skladiščnih prostorov

Izkušnje podjetij, ki so prenovile notranjo razsvetljavo proizvodnih in skladiščnih prostorov nam kažejo, da podjetja vlagajo v kvalitetno notranjo razsvetljavo proizvodnih prostorov zaradi zmanjševanja stroška elektrike, večje produktivnosti delovne sile in zmanjševanja reklamacij.

Izvajamo rekonstrukcije in novogradnje LED razsvetljave vse vrst proizvodnih prostorov s kvalitetnimi in priznanimi evropskimi proizvajalci kot so (Thorn , Philips, Voslochschvabe, Schreder…)

Prav tako izvajamo rekonstrukcije in novogradnje zasilne LED razsvetljave.

Reference: Hladilnica Goja Ljubljana, Sortirnica smeti Gajke Ptuj, SM Mehano Ptuj, TC Jakl Središče ob Dravi, MarkMetal Ptuj.

Pisarn, trgovin in pomožnih prostorov

Kvalitetna in pravilna razsvetljava delovnega ali prodajnega prostora pripomore k večji produktivnosti, natančnosti in dobremu počutju strank in delavcev na delovnem mestu, zato uspešna podjetja dajejo velik poudarek na področju razsvetljave notranjih prostorovt. Prav tako se z investicijo zmanjšuje potrošnja elektrike več kot 50%. Izvajamo projekte na ključ ali pa investitorju svetujemo ter dobavimo LED svetila. Za lastnike ali najemnike prostorov izvajamo tekoče in investicijsko elektro vzdrževanje ki vsebuje tudi zasilno razsvetljavo in elektro opremo.

Reference: JSPtuj d.o.o., Norma d.o.o., Luna d.o.o., OZ Ormož – coworking, Frizerski salom Sonja Ptuj,

Javnih objektov: šol, knjižnic, upravnih stavb, bolnišnic, zdravstevnih domov

Za obratovanje javnih objektov je zelo pomembno da ti objekti obratujejo z optimalno porabo električne energije. Največji prihranki so na področju prenove notranje razsvetljave. Imamo kar nekaj referenčnih objektov kjer smo zamenjali fluo sijalke s LED sijalkami in s tem so uporabniki privarčevali več kot 50% stroška električne energije. Prav tako ko so svetila dotrajano je potrebna zamenjav celotnih sijal z LED svetilkami ki jih skrbno v skladu s tehničnimi potrebami skrbno načrtujemo in jih vgradimo. Za javne objekte imamo ponudbo da se investicija obročno odplačuje iz prihrankov.

Inženiring in serviranje

Elektro distribucijskim podjetjem dobavljamo opremo za izgradnjo NN in SN omrežja in sicer smo specialisti za naslednje blago: Izolatorji, odvodniki prenapetosti, leseni in betonski drogovi, SN ločilna stikal in ločilnikov proizvajalca ABB in komunikacijska oprema Motorola.

Na področju avtomatizacije SN omrežja ponujamo projekte na ključ za daljinsko vodena ločilna mesta z odklopniki ali ločilnimi stikali. Za opremo ABB in smo pooblaščeni izvajalec in serviser opreme.

Za Elektrodistribucijska podjetja in Eles pregledujemo infrastrukturo SN in VN daljnovodov na klasičen prehoden način s pomočjo GSM opreme KIZEO in zračen način s pomočjo brezpilotnih zrakoplovov DRON.

Reference: DV 110 kV Elektro Maribor, DV 220kV Divača ELES, DV400kV Beričevo, univerzalni kablovod 20 kV Elektro Primorska in  univerzalni kablovod  20kV Elektro Celje.

Pregledovanje javne infrastrukture KIZEO

V podjetju smo glede na lastne in zunanje potrebe naročnikov razvili APP programsko opremo KIZEO za pregledovanje gospodarske javne infrastrukture. Oprema KIZEO se z uporabniškim računom inštalira na mobilni telefon. Delavci, ki delajo preglede in storitve vzdrževanja, investicij enostavno preko mobilne platforme zabeležijo izvedena dela ali potrebne storitve na infrastrukturi. Naročnik ali izvajalec avtomatsko prejme zabeležen dogodek na infrastrukturi z navedbo izvedenega dela, kraja in časa. Naročniki in izvajalci pri obdelavi in izdajanju računov imajo zelo enostavno in dokazljivo opravljeno delo ter enostavno dostopen arhiv izvedenih del.

Pregledovanje poljščin DRON

V letu 2019 in 2020 smo začeli pregledovanje ploščin ( žita , oljna ogrščica, vrtnine..) z brezpilotnimi letali DRON, ki imajo nameščeno multispektralno kamero. Glede na izkušnje in vzorčenje pregledov smo razvili platformo za  dognojevanje in treniranje fitofarmacevtskih sredstev. Izkazalo se je, da smo zelo uspešni pri optimizaciji porabe gnojil in škropiv. Prihranki znašajo do 30%, kar je velik korak tudi k zmanjševanju onesnaževanja okolja.

Projektiranje, svetovanje in gradbeni nadzor

V okviru podjetja z zunanjim teamom strokovnjakov nudimo za investitorje celoviti gradbeni nadzor pri zahtevnih gradnjah na področju javne infrastrukture. Za občine in javna podjetja izvajamo svetovanje in pripravo pravne in tehnične dokumentacije za izvedbo javnih naročil. Specialisti smo za zahtevnejše gradnje in gradnje, ki so sofinancirane s strani skladov EU.

Reference: Prenova JR MOPtuj, JR Hajdina, Starega pokopališča v MOPtuj, ŠRC Pleterje, JR Ptujski most v MOPtuj

Moja bio dežela in Dežela bučnega olja za dvig konkurenčnosti kmetijstva in turistične atraktivnosti

Akronim operacije: Moja dežela Jeruzalem

Vodilni partner – prijavitelj: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, d.o.o.,
Partnerji projekta: Zvonko Pukšič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji  in Opsen d.o.o.

Povzetek operacije:

Namen projekta:

Kmetijstvo je ena glavnih panog območja, vendar je premalo inovativnih izdelkov, sodobne opreme za predelavo, izdelkov, ki bi zagotavljali višjo dodano vrednost in boljšo kvaliteto bivanja kmeta in prebivalstva. Glede na majhnost kmetij je tukaj najprimernejše butično kmetijstvo, ki temelji na naravnih danostih in bogati kulturni dediščini območja. V turizmu, še posebej v občinah Središče ob Dravi in Sv. Tomaž primanjkuje turistične ponudbe, ni infrastrukture, ki bi zagotavljala hitrejši razvoj kmetijstva, gospodarstva in tudi kvaliteto življenja nasploh.

Skladno s tem je ključni namen operacije: povezovanje ponudbe v kmetijstvu za skupen nastop na trgu, dvig konkurenčnosti, spodbujanje nastanka delovnih mest v zelenem in kulturnem turizmu, povezanem s ponudbo lokalnega kmetijstva, izobraževanje kmetov za razvoj podjetniških kompetenc, in podjetniški mind-set, spodbujanje trajnostnega kmetijstva in ekološke pridelave, vključevanje kulturne in naravne dediščine kot dodani vrednosti k ponudbi ter uporaba sodobnih tehnologij v marketingu.

Cilji operacije

 1. Povezovanje ponudbe v kmetijstvu za skupen nastop na trgu, dvig konkurenčnosti s skupnim portalom za razvoj kmetijstva
 2. Vzpostaviti sodoben center za obiskovalce v Oljarni središče ob Dravi z multimedijskim doživetjem in sodobno kuhinjo
 3. Identificirati kulturno dediščino pridelave bučnega olja in oblikovati zgodbo Dežele bučnega olja
 4. Razviti programe interaktivnih in digitalnih doživetij kot inovativen turistični produkt in program za izboljšanje kvalitete življenja kmetov, prebivalcev in obiskovalcev
 5. Vzpostaviti učno ekološko kmetijo in
 6. V program izobraževanj in doživetij vključiti ranljive skupine
 7. Izvesti predavanja za kmete, kako razviti strategijo lastne kmetije
 8. Izvesti izobraževalne delavnice za šole, program »Postani oljar za en dan« in vodenje skupin
 9. Z digitalnimi kanali komuniciranja dvigniti zavedanje in povpraševanje po ekološki hrani

Aktivnosti

Operacija načrtuje vlaganja v opremo in v aktivnosti, ki bodo v funkciji razvoja ponudbe zelenega in kulturnega turizma. Gre za inovativen turistični produkt, ki bo povezal Mojo bio deželo – ekološke kmetije Pukšič in na novo vzpostavljeno Deželo bučnega olja v Oljarni Središče ob Dravi v skupen naziv Moja dežela. Razvil se bo program, ki bo identificiral pomembno kulturno dediščino regije povezano z bučnim oljem in temeljil na aktivnih doživetjih kmetijske regije. S spodbujanjem skupnega nastopa na trgu, izobraževanji in delavnicami se bo spodbudila višja kvaliteto bivanja za kmeta in za lokalno prebivalstvo.

Rezultati

Glavni rezultat operacije bo vzpostavljeno novo partnerstvo, organiziran skupen nastop na trgu, razvit nov turistični produkt v kmetijstvu v povezavi s turizmom in izveden program za dvig kvalitete življenja kmetov, prebivalstva in obiskovalcev v regiji. S tem bomo dosegli dvig vrednosti lokalnih kmetijskih izdelkov iz shem kakovosti na nivo turistične znamenitosti regije.

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
Program razvoja podeželja

Mreža za dvig tržne prepoznavnosti in vzajemnega trženja lokalnega gospodarstva BUSINESS NET JERUZALEM SLOVENIJA

Splošne informacije o operaciji:

Naziv operacije: Mreža za dvig tržne prepoznavnosti in vzajemnega trženja lokalnega gospodarstva BUSINESS NET JERUZALEM
Skrajšani naziv: BUSINESS NET JERUZALEM
Vodilni partner – prijavitelj: OPSEN d.o.o.
Ostali partnerji: Območna obrtno – podjetniška zbornica Ormož in JERUZALEM SAT – OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, d.o.o.
Vrednost operacije: 74.873,90 €
Vrednost sofinanciranja: 50.000,00 €
Začetek operacije: 16. 7. 2020
Konec operacije: 30. 9. 2021
Odločba iz dne: 11. 6. 2020

Povzetek operacije:

Namen operacije:
Razvoj in rast gospodarstva mora graditi na trdnih temeljih, se pravi od spodaj navzgor. Namen operacije je vzpostaviti mrežo družb/podjetnikov za skupen nastop na trgu, oblikovati prepričljivo tržno zgodbo posameznih družb/akterjev in jih povezati v učinkovit načrt tržnega komuniciranja. Mreža bo vključevala 2 panožni partnerstvi (skupini podjetij z dejavnostmi, ki so komplementarne) za vzajemni marketing in inovativen nastop na trgu. Največ prihodkov na območju UE Ormož ustvarijo predelovalne dejavnosti, dočim ima trgovina in vzdrževanje motornih vozil ter kmetijstvo izgubo, čeprav so tukaj izredne naravne danosti in surovine za predelavo, pestra in dobro ohranjena naravna in kulturna krajina daje priložnost v razvoju butičnega turizma. Namen operacije je tudi spremeniti neugodne demografske trende in v regiji ustvarjati poslovne priložnosti za mlade in druge poslovne, storitvene dejavnosti.

Glavne aktivnosti operacije:

FAZA 1:

 • 1 Vzpostavljena mreža za vzajemni marketing in skupen nastop na trgu, vključenih 13 družb v proces izboljšanja tržnega nastopa.
 • Oblikovani 2 panožni partnerstvi za izmenjavo strank in cobranding
 • Izvedena 2 podjetniško tržna dneva
 • Izvedenih 5 podjetniških delavnic za delavnice mlade, vključenih 80 srednješolcev in mladih.
 • 1 skupna mrežniška delavnica
 • Predstavljanje na 2ih dogodkih
 • Izdelan načrt tržnega komuniciranja za podjetja in rabe digitalnih orodij, izvedene podjetniške dela podjetniških delavnic
 • 1 skupna spletna stran mreže in 1 spletna stran s spletno trgovino z izdelki članov

FAZA 2:

 • Izdelan načrt tržnega komuniciranja za 7 podjetij in rabe digitalnih orodij, izvedenih 7 podjetniških delavnic
 • 1 skupna mrežniška delavnica
 • Predstavljanje na 3 dogodkih
 • Razvoj 3 produktov cobrandinga – povezovanja ponudbe znotraj mreže
 • 1 izveden podjetniški natečaj za mlade in izveden zaključni dogodek

Cilji operacije:

 1. Povezovanje lokalnih podjetnikov za skupen nastop na trgu in medsebojno priporočanje
 2. Izboljšati tržno prepoznavnost in vidnost lokalnega gospodarstva
 3. Povečanje rabe sodobnih komunikacijskih kanalov – spletnega in digitalnega marketinga
 4. Dvig prodajne uspešnosti družb ter posledično skupnih prihodkov območja
 5. Ohranitev števila delovnih mest

Pričakovani rezultati operacije:

Najpomembnejši rezultat projekta bo vzpostavljena mreža in 2 panožni partnerstvi za vzajemni marketing in skupen nastop na trgu. Z operacijo bomo dvignili tržno prepoznavnost in prodajno uspešnost gospodarstva na območju UE Ormož. Posledično bo to vplivalo na ustvarjanje novih delovnih mest, samozaposlitve mladih, dvig dodane vrednosti in večjo konkurenčnost posameznih družb. Povečala se bo ekonomska moč prebivalstva in kvaliteta bivanja.

www.eu-skladi.si

Coworking kreativni podjetniški pristop in vitki poligon za timsko delo v podjetništvu

Splošne informacije o operaciji:

Naziv operacije: Coworking kreativni podjetniški pristop in vitki poligon za timsko delo v podjetništvu
Skrajšani naziv: COWORKING
Vodilni partner – prijavitelj: Območna obrtno – podjetniška zbornica Ormož
Ostali partnerji: Opsen d.o.o.
Vrednost operacije: 62.346,00 €
Vrednost sofinanciranja: 44.720,00 €
Začetek operacije: 1. 3. 2018
Konec operacije: 28. 2. 2019
Odločba iz dne: 6. 3. 2018

Povzetek operacije:

Inovativen projekt COWORKING je nov način povezovanja in razvijanja kompetenc podjetnikov z medgeneracijskim povezovanjem. Vključenim zagotavlja znanja in izkušnje tutorjev ter pravno-ekonomsko in tehnično izobraževanje. Projekt bo doprinesel kreiranju bodočih partnerstev za skupen nastop na trgu, ter ohranja eno delovno mesto partnerju projekta ter odpira možnosti za nova delovna mesta. Z izvedbo promocijskih delavnic, bo zajemal celotno območje UE Ormož. Projekt COWORKING se bo izvajal v mestu Ormož, kjer se bo odkupil in opremil skupni prostor z mobilnimi delovnimi postajami in tehnično opremo.

1 FAZA – Za informiranje in obveščanje bomo kot uvodni dogodek bomo pripravili internetno stran in tiskovno konferenco kjer bomo predstavili projekt, ter povabili zainteresirane k sodelovanju. Organizirali bomo izobraževalne delavnice v Ormožu, Sv. Tomažu in Središču ob Dravi. V prvi fazi bomo odkupili potrebne prostore in jih namensko preuredili ter zagotovili pogoje. Izvedli bomo izobraževanja s področja zakonodaje, ekonomike in tehničnih ved. Izvajali bomo tudi aktivno administrativno in strokovno tehnično tutorsko podporo zainteresiranim, ki bodo želeli sodelovati v projektu. V projekt se bodo vključili 3 podjetniki.

2 FAZA – V drugi fazi bomo organizirali potrebna izobraževanja oz. delavnice za znanja, s področja zakonodaje, ekonomike in tehničnih ved, ki bodo prišla v poštev za krepitev podjetniških kompetenc. V projekt se bosta še dodatno vključila 2 podjetnika. Ob enoletnem zaključku projekta bomo v okviru informiranja in obveščanja priredili tiskovno konferenco kjer bomo javnost seznanili s stanjem projekta in aktivnostim v prihodnje.

www.eu-skladi.si

Učinkovita in sonaravna raba energije UE Ormož

Splošne informacije o operaciji:

Naziv operacije: Učinkovita in sonaravna raba energije UE Ormož
Skrajšani naziv: SON-ENER
Vodilni partner – prijavitelj: Opsen d.o.o.
Ostali partnerji: Območna obrtno – podjetniška zbornica Ormož
Vrednost operacije: 48.389,70 €
Vrednost sofinanciranja: 34.948,00 €
Začetek operacije: 1.10. 2017
Zaključek: 30. 9. 2018 Odločba iz dne: 6. 3. 2018

Povzetek operacije:

V projektu SON-ENER bomo okviru izobraževanj, delavnic in svetovanj pridobili potrebna znanja različnim ciljnim skupinam kako doseči učinkovito, sonaravno in samozadostno rabo energije z izkušnjami dobrih praks v povezavi s trajnostno gospodarsko rastjo. Pod sloganom »Elektrika ključ trajnostnega razvoja« bomo postavili prostostoječo E-polnilnico z dvema mestoma za hitro polnjenje avtomobilov tip EVF200 22kW za vzpodbujanje e-mobilnosti, ter izvedli izobraževanja o varni uporabi tovrstnih naprav. Vse aktivnosti bodo pripomogle k večji samozadostni rabi energije z namenom zmanjšanja izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb in ohranjanja ter izboljševanja okolja. Vse aktivnosti projekta se bodo izvajale v urbanih okoljih na območju LAS. V sklopu projekta bomo v podjetju OPSEN d.o.o. odprli eno delovno mesto za polni delovni čas. Za informiranje in obveščanje bomo kot uvodni dogodek bomo pripravili internetno stran in tiskovno konferenco, kjer bomo predstavili projekt, ter povabili zainteresirane k sodelovanju. Občine na območju LAS bodo do leta 2018 energetsko sanirale šole. Pri tem je tudi pomemben vidik bivanja v šoli v smislu učinkovite rabe energije (URE). V okviru projekta bomo izvedli 8 izobraževanj ter izobrazili uporabnike energetsko saniranih objektov na območju LAS, na način ozaveščenosti učinkovite rabe energije za bivanje. S projektom SON-ENER bomo podajali znanja o uporabi e-polnilnic, nudili svetovanja URE. Izvedli bomo 8 delavnic na temo URE, e-mobilnosti, energetske samooskrbe. Delavnice projekta SON-ENER se bodo izvajala na OOZ Ormož za podjetnike in podjetnice, starejše občane ter mlajše brezposelne osebe. Ob zaključku projekta bomo priredili tiskovno konferenco, kjer bomo javnost seznanili s stanjem projekta in aktivnostim v prihodnje.

Opti-Dron

Splošne informacije o operaciji:

Naziv operacije: Optimizacija rabe gnojil na poljščinah z brezpilotnimi zrakoplovi DRON
Skrajšani naziv: OPTI-DRON
Vodilni partner – prijavitelj: Opsen d.o.o.
Ostali partnerji: JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA d.o.o.
Vrednost operacije: 71.736,00 €
Vrednost sofinanciranja: 49.980 €
Začetek operacije: 15. 2. 2020
Konec operacije: 29. 9. 2020
Odločba iz dne: 31. 1. 2020

Povzetek operacije:

Brezpilotni zrakoplovi (droni)  in multispektralne kamere so novi sistemi natančnega kmetovanja in postajajo standard sodobne pridelave hrane. Novejše tehnologije omogočajo hitrejše spremljanje in bolj natančen nadzor nad pregledom rastlin, kakovostjo tal in bolj natančno oceno razvoja vegetacije gojenih rastlin. Z visoko ločljivo multispektralno Aero fotografiranje predstavlja, ob pravilni razlagi dobljenih rezultatov, osnovo za optimalno kmetovanje gnojenja in dognojevanja. Da bi sledili trendu uvajanja sodobnih pridelovalnih tehnologij s poudarkom na zmanjšanem vplivu kmetovanja na naravo, bomo z zunanjim partnerjem izvedli snemalne preglede z brezpilotnim zrakoplovom dron, ki je opremljen z multispektralno kamero, prilagojeno kmetijski uporabi. Po prvem testnem in poskusnem obdobju v letu 2019  z uporabo nove raziskovalne opreme lahko zaključimo, da bomo z opremo pridobili velik potencial za nadaljnji razvoj in raziskave na številnih kmetijskih področjih za varstvo okolja. Tovrstna oprema omogoča pridobivanje novih–drugačnih  podatkov, s katerimi bomo lažje in boljše razumeli odzive rastlin na različne stresne situacije in bo omogočala lažji prehod v ti. optimalno kmetovanje.

https://program-podezelja.si/sl/

Drive-Kizeo

Splošne informacije o operaciji

Naziv operacije: Implementacija učinkovitega upravljanja strojne mehanizacije DRIVE-KIZEO
Skrajšani naziv: DRIVE-KIZEO
Vodilni partner – prijavitelj: JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA d.o.o.
Ostali partnerji: Opsen d.o.o.
Vrednost operacije: 30.792,80 €
Vrednost sofinanciranja: 21.454,00 €
Začetek operacije: 1. 3. 2020
Konec operacije: 29. 9. 2020
Odločba iz dne: 31. 1. 2020

Povzetek operacije:

Načrtovanje in optimizacija poti kmetijske mehanizacije je dodaten korak k učinkovitosti pridelave kmetijskih poljščin. Glede na porabo goriva za kmetijsko mehanizacijo bo operacija DRIVE-KIZEO prispevala k zmanjšanju porabe goriv za traktorje in vozila ter s tem prispevala z zmanjševanju onesnaženosti zraka in okolja s CO2 plini. Operacija bo sistem KIZEO implementirala na področje kmetijstva, digitalizirala postopke ter s tem učinkoviteje načrtovala in nadzirala potek poti kmetijske mehanizacije.

https://program-podezelja.si/sl/

Sodelovanja